Chỉ số EPS, P/E là gì?

Chỉ số EPS, P/E là gì?

EPS (Earning Per Share) là thu nhập trên mỗi cổ phần. Đây là phần lợi nhuận thuộc về cổ đông của doanh nghiệp phân bổ trên một cổ phiếu đang lưu hành. EPS là chỉ số tài chính được sử dụng thường xuyên trong việc phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Công thức tính EPS:

Chỉ số EPS, P/E là gì? - Ảnh 1.